รายงานผลการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียนโรงเรียนวัดชัฏใหญ่

ชื่อเรื่อง  รายงานผลการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียนโรงเรียนวัดชัฏใหญ่

ผู้รายงาน  นายบุญช่วย  ความดี

ระยะเวลาดำเนินโครงการ  16  พฤษภาคม 2553  –  31  มีนาคม  2554 (ปีการศึกษา  2553)

 บทคัดย่อ

 การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียนโรงเรียนวัดชัฏใหญ่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน ใน 4 ด้าน ได้แก่ สภาพแวดล้อม ปัจจัยนำเข้า กระบวนการ และผลผลิต 2) เพื่อประเมินผลการดำเนินกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน จำนวน 22 กิจกรรม 3) เพื่อประเมินพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียน ตามสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ และ 4) เพื่อประเมินความพึงพอใจของครู ผู้ปกครอง และนักเรียนที่มีต่อการดำเนินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน รูปแบบของการประเมินโครงการ ใช้รูปแบบจำลอง CIPP  Model ซึ่งเป็นการประเมิน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านสภาพแวดล้อม (Context)  ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) ด้านกระบวนการ (Process) และด้านผลผลิต (Product) กลุ่มตัวอย่างมีจำนวนทั้งสิ้น 102 คน ประกอบด้วย ครู จำนวน 6 คน นักเรียน จำนวน 48 คน และผู้ปกครอง จำนวน 48 คน เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย แบบประเมิน 4 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 แบบประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน เป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ ฉบับที่ 2 แบบประเมินผลการดำเนินกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 แบบประเมินผลการดำเนินกิจกรรม เป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ ตอนที่ 2   แบบสรุปผลการดำเนินกิจกรรม จำนวน 22 กิจกรรม ฉบับที่ 3 แบบประเมินพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียน ตามสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ เป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ และ ฉบับที่ 4 แบบประเมินความพึงพอใจของครู ผู้ปกครอง และนักเรียนที่มีต่อโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน เป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบกับเกณฑ์เฉลี่ย ผลการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียนโรงเรียนวัดชัฏใหญ่ สรุปได้ ดังนี้

1.  การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียนโรงเรียนวัดชัฏใหญ่  ผลการประเมินด้านสภาพแวดล้อม ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต อยู่ในระดับมากทุกด้าน

2.  การประเมินกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน จำนวน  22  กิจกรรม โดยภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ซึ่งกิจกรรมที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด มีจำนวน 8 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมโรงเรียนสีขาว กิจกรรมอิ่มอร่อยถูกหลักโภชนาการ กิจกรรมอาหารเสริม (นม) บำรุงสุขภาพ กิจกรรมจัดทำนโยบายส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียน  กิจกรรมการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) กิจกรรมพัฒนาสภาพแวดล้อม กิจกรรมพัฒนาสุขาน่าใช้ และกิจกรรมบริการตรวจสุขภาพนักเรียน

3.  การประเมินพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียนตามสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ โดยภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ซึ่งด้านที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด  มีจำนวน 4 ด้าน  ได้แก่  ทำจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอ หลีกเลี่ยงสารเสพติด การพนันและการสำส่อนทางเพศ ออกกำลังกายสม่ำเสมอและตรวจสุขภาพประจำปี และล้างมือให้สะอาดก่อนรับประทานอาหารและหลังการขับถ่าย

4.  การประเมินความพึงพอใจของครู  ผู้ปกครอง  และนักเรียนที่มีต่อการบริหารจัดการโครงการและความพึงพอใจต่อผลผลิต (นักเรียน) มีความพึงพอใจที่สอดคล้องกันอยู่ในระดับมาก

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน Uncategorized คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s